O Kancelarii

Kancelarie Radców Prawnych S§N zapewniają kompleksową obsługę prawną osób indywidualnych i przedsiębiorców. Do każdej sprawy Naszych Klientów podchodzimy z najwyższą starannością, a współpraca z Kancelarią opiera się o jasne, przejrzyste zasady. Dlatego Klient może mieć pewność, że najważniejsze, kluczowe dla sprawy decyzje, zapadają po wnikliwej analizie problemu i bieżącej konsultacji.

Prawnicy

Szczepan Szumlański

radca prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Status osób przetrzymywanych w Guantanamo w świetle Międzynarodowego Prawa Humanitarnego” w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego.
W 2014 roku ukończył studia podyplomowe Legislacji na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 2012 – 2014 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego.
W 2015 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
W obszarze szczególnych zainteresowań pozostaje prawo cywilne, prawo rodzinne, a także prawo pracy i prawo karne wykonawcze. Posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych i rzeczowych.

Łukasz Niepsuj

RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2012– 2014 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie,zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego. W 2015 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.W obszarze szczególnych zainteresowań pozostaje prawo cywilne, prawo rodzinne,prawo ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne a także prawo europejskie w zakresie dotacji unijnych oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.Posiada doświadczenie w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących nieruchomości, działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności oraz w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu cywilnym.

Obszary praktyk

Sprawy z zakresu prawa zobowiązań w tym: sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień, sprawy o zapłatę należności, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli – sprawy z zakresu prawa spadkowego w tym: stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, wydziedziczenie, sprawy o unieważnienie testamentu, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia, odpowiedzialności za długi spadkowe. – sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie w tym tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, i innych szkód w mieniu i na osobie – sprawy z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych w tym zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, ochrona własności i ochrona posiadania – sprawy o ochronę dóbr osobistych – sprawy dotyczące roszczeń pauliańskich (ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika) – sprawy o ubezwłasnowolnienie – sprawy konsumenckie (rękojmia, gwarancja, odstąpienie od umowy, obniżenie ceny) – sprawy dotyczące kredytów frankowych

Sprawy o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa – sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny – sprawy związane z podziałem majątku wspólnego małżonków, rozdzielności majątkowej – sprawy o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka, przysposobienie

Sprawy związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy, nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzeń oraz dotyczące wszelkich innych roszczeń ze stosunku pracy – sporządzanie regulaminów pracy i wynagrodzeń oraz wszelkich innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy i ich opiniowanie – sprawy dotyczące prawa do emerytury i renty oraz do innych świadczeń z ZUS i KRUS, – reprezentowanie Klientów przy dochodzeniu roszczeń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego – sporządzanie projektów pism (w tym pism procesowych) w sprawach podatkowych (m.in. w sprawach dotyczących podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych doradztwo w zakresie postępowań podatkowych, decyzji wydanych przez organy podatkowe, innych czynności dokonanych przez organy podatkowe

Kompleksowa pomoc prawna przy tworzeniu spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych) jak również przy zakładaniu działalności gospodarczej – sporządzanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek, fundacji, stowarzyszeń – prowadzenie postępowań rejestrowych spółek oraz innych podmiotów (wpisy i zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym) – sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych – prowadzenie spraw w zakresie przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych

Aktualności

Kontakt

Formularz kontaktowy

Kancelaria Radcy Prawnego

Łukasz Niepsuj

Ptaszkowa 69
33-333 Ptaszkowa
tel.: 505 616 457
NIP: 734-280-42-54

Kancelaria Radcy Prawnego

Szczepan Szumlański

Siedlec 99
33-130 Radłów
tel.: 601 266 214
NIP: 873-301-05-82